Ana sayfa
         
     

Haberler > 05-10-2009 > Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla "Türk Tasarım Danışma Konseyi" kuruldu:

''Türk tasarımı'' imajının yerleştirilmesi amacıyla ilgili bakanlık müsteşarları, kurum ve meslek örgütlerinin başkanlarından oluşan Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu. Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararı, 03 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türk Patent Enstitüsü’nün teklifi ile 60. Hükümet Programında yer alan ve kuruluş çalışmalarına Ocak 2008 döneminde başlanan "Tasarım Danışma Konseyi"nin oluşturulmasıyla, 1998 den bu yana gündemde olan Konsey'in kuruluşu gerçekleşmiş oldu. Konsey’in toplantılarının sekretarya faaliyetlerini yürütme görevini de Türk Patent Enstitüsü üstlenmiş bulunuyor.


Bakanlar Kurulu

Türk tasarım danışma konseyi hakkında karar:

Amaç ve kuruluş

MADDE 1 - (1) Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve "Türk Tasarımı" imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak amacıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuştur.

Konsey

MADDE 2 -(1) Konsey;

katılımıyla teşekkül eder.


Konseyin görevleri

MADDE 3 -(1) Konseyin görevleri şunlardır;

a) Tasarım politikaları ve stratejileri oluşturulması, Ulusal Tasarım Programının hazırlanması ve uygulanması yönünde önerilerde bulunmak,

b) Tasarımın ekonomik öneminin anlaşılması ve tasarım kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılması yönünde kararlar almak ve uygulayıcılara bildirmek,

c) Tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

ç) Tasarımın etkin kullanılması suretiyle yüksek katma değerli ürünlerin yaratılması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde kararlar almak ve uygulayıcılara bildirmek,

d) Tasarımla ilgili ihtiyaçlarda, beklentilerde ve girişimci ile tüketicilerin tercihinde meydana gelen değişimlerin ve uluslararası eğilimlerin takip edilmesine ve tasarım alanında edinilen bilginin kamunun istifadesine sunulmasına yönelik kararlar almak ve önerilerde bulunmak,

e) Tasarım bilincinin oluşturulması için yarışmalar düzenlenmesi ve sergiler açılması yönünde kararlar almak ve önerilerde bulunmak,

f) Tasarım alanında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik öneriler hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,

g) Tasarımcıların telif hakları ile sınai mülkiyet hakları alanında bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması için faaliyet önerileri geliştirmek ve ilgili makamlara bildirmek,

ğ) Tasarım ile ilgili hukuki düzenlemelere ve hükümete sunulan önerilere ilişkin görüş bildirmek,

h) Tasarımla ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması için önerilerde bulunmak ve proje geliştirmek.


Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 4 -(1) Konseyin çalışmaları, Sanayi ve Ticaret Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanının bulunmadığı durumlarda ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında yürütülür. Konsey, yılda en az iki defa Başkanın belirleyeceği tarihte ve yerde salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim üyesi hariç olmak üzere toplantıya katılamayan üyeler, varsa yardımcıları, aksi takdirde bunlara denk yetkililerce temsil edilir. Ayrıca Konsey, Başkanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Başkan, Konseyin aldığı kararların ve önerilerin ilgili makamlara iletilmesini sağlayarak uygulanmasını izler, gerekli gördüğü hallerde Başbakana sunar.

(2) Konseyin toplantı gündeminin oluşturulması, görüşülecek konulara ilişkin ön hazırlıkların yapılması, üyeler ile Başkan arasındaki irtibatın sağlanması ve Konsey adına kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edilmesi de dahil olmak üzere sekretarya hizmetleri Türk Patent Enstitüsü tarafından yerine getirilir.

(3) Konseyin görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör kuruluşları tarafından sağlanır.

(4) Toplantı gündemine göre veya ihtiyaç duyulması halinde, üyesi bulunanlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri de görüşlerine başvurulmak üzere Konsey toplantılarına davet edilir.

(5) Konsey, ihtiyaç duyulan konularda komiteler oluşturur. Bu komitelerin çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir


Kaynak:

  • "Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22/5/2009 tarihli ve 948 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 5/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı: 2009/15355 - Resmî Gazete, 03 Eylül 2009 Perşembe

İlgili haber:

31-10-2009> Türk Tasarım Danışma Konseyi ilk toplantısını 23 Ekim günü Ankara'da yaptı:
Konsey, ilk toplantısını Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün başkanlığında yaptı. Ergün, ''Türkiye olarak farkımızı hissettirecek tasarımlar ortaya çıkarmak durumundayız. Ancak bu şekilde giremediğimiz pazarların kapıları Türkiye'ye açılacaktır'' dedi...

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.